Οικονομικά Στοιχεία

Τα οικονομικά στοιχεία παρατίθενται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το Νόμο

Στις οικονομικές καταστάσεις και λοιπά οικονομικά στοιχεία έχουν εφαρμοστεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Συντάσσεται, ελέγχεται, υποβάλλεται και δημοσιεύεται (συνημμένα) Ενοποιημένος Ισολογισμός της ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε. με την ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. Συντάσσεται και υποβάλλεται Πιστοποιητικό Φορολογικού Ελέγχου από τους ορκωτούς λογιστές.
Παρά την οικονομική κρίση στη χώρα μας, η ΙΚΑΡΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. παρουσιάζει θετικά οικονομικά στοιχεία σε όλες τις οικονομικές χρήσεις.

Παρατηρήσεις - Σημειώσεις

- Όλοι οι οικονομικοί δείκτες είναι θετικοί και οι υποχρεώσεις (Δανειακές-Προμηθευτών, Φόρων, Ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ.) είναι σχεδόν μηδενικές και με άριστη ταμειακή ρευστότητα.

- Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στο παρόν site και οι πληροφορίες προέρχονται από συνδυασμό επίσημων στοιχείων και πληροφοριών των εταιρειών του Ομίλου της "ΚΡΗΤΗ TV".
- Η παρουσίαση του αναφερόμενου σε αυτό το site ανθρώπινου δυναμικού προέρχεται από στοιχεία των εταιρειών και αφορά υπαλλήλους και ελεύθερους συνεργάτες εταιρειών του Ομίλου. Είναι όλοι νόμιμα ασφαλισμένοι στις εταιρείες που απασχολούνται.

Λήψη Οικονομικών Στοιχείων: